معرفی گروه پژوهشی

مرکز تحقیقات سوخت های زیستی و انرژی های تجدیدپذیر فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ در قالب یک آزمایشگاه تحقیقاتی آغاز نمود. عمده فعالیت مرکز در زمینه پیل های سوختی بیولوژیکی و همچنین ساخت بیوسنسور می­باشد. این آزمایشگاه در سال ۱۳۹۴ و پس از کسب سوابق درخشان تبدیل به یک مرکز تحقیقات شد.